ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

www.justthecase.be

1. ALGEMENE INFORMATIE

Deze website www.justthecase.be (hierna de website genoemd) is eigendom van: JustTheCase SL, met btw-nummer: B56649478 en geregistreerd bij: Central Mercantile Registry Section of Denominations, en waarvan de registratiegegevens zijn: Volume 6422, folio 94, inscriptie 1 met blad MA-177936, en waarvan de contactgegevens zijn:

Telefoonnummer: +34 654726948  E-mail contact: info@justthecase.be

Dit document (en andere documenten die hier worden genoemd) zijn van toepassing op de voorwaarden voor het gebruik van deze website (www.justthecase.be) en de aankoop of aankoop van producten en/of diensten op deze website (de voorwaarden). Voor de toepassing van deze Voorwaarden wordt verstaan dat de activiteiten die JustTheCase via de Website uitvoert, het volgende omvatten:

Online verkoop van reisaccessoires

Naast het lezen van deze voorwaarden, moet de gebruiker de juridische kennisgeving en de algemene gebruiksvoorwaarden, waaronder het cookiebeleid en het privacy- en gegevensbeschermingsbeleid van JustTheCase, hebben gelezen voordat u deze website bezoekt, navigeert en/of gebruikt. Door deze website te gebruiken of door een product en/of dienst via deze website te kopen en/of aan te schaffen, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden en al het bovenstaande. Als u niet akkoord gaat met deze website, mag u deze website niet gebruiken. Deze voorwaarden kunnen ook worden gewijzigd. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze te raadplegen telkens wanneer hij de website bezoekt, navigeert en/of gebruikt, aangezien de producten en/of diensten die van kracht zijn op het moment dat de aankoop van producten en/of diensten wordt aangevraagd, van toepassing zijn. Voor alle vragen die de gebruiker heeft met betrekking tot de voorwaarden, kunt u contact opnemen met de eigenaar via de bovenstaande contactgegevens of, indien van toepassing, via het contactformulier.

2. DE GEBRUIKER

De toegang tot, het browsen op en het gebruik van de website geeft de status van gebruiker (hierna afzonderlijk als gebruiker of gezamenlijk als gebruiker genoemd). Vanaf het begin van het browsen op de website gaan we akkoord met alle voorwaarden en de verdere wijzigingen ervan, onverminderd de toepassing van de toepasselijke wettelijke voorschriften. De gebruiker is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de website. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot: Gebruik deze website alleen voor juridisch geldige vragen en aankopen of aankopen. Geen valse of frauduleuze aankopen doen. Als een dergelijke aankoop redelijkerwijs kan worden aangeschaft, kan deze worden geannuleerd en wordt de bevoegde autoriteiten hiervan op de hoogte gesteld. Geef waarheidsgetrouwe en wettige contactgegevens, zoals een e-mailadres, postadres en/of andere gegevens (zie de juridische kennisgeving en algemene gebruiksvoorwaarden). De gebruiker verklaart dat hij of zij ouder is dan 18 jaar en wettelijk bevoegd is om via deze website overeenkomsten aan te gaan. De gebruiker kan naar eigen keuze met JustTheCase een koopovereenkomst sluiten voor de gewenste producten en/of diensten in een van de talen waarin deze Voorwaarden beschikbaar zijn op deze Website.

3. AANKOOP- OF AANKOOPPROCES

Gebruikers kunnen op de website aankopen doen op de aangegeven manieren en op de aangegeven manieren. Ze moeten de online aankoop- en/of aankoopprocedure van www.justthecase.be volgen, waarbij meerdere producten en/of diensten kunnen worden geselecteerd en toegevoegd aan de winkelwagen, het winkelwagentje of de uiteindelijke winkelruimte, en vervolgens op 'Betalen' klikken. De gebruiker moet ook de informatie invullen en/of controleren die bij elke stap wordt gevraagd, maar tijdens het aankoopproces kunnen de aankoopgegevens worden gewijzigd voordat de betaling wordt gedaan. De gebruiker ontvangt vervolgens een e-mail waarin wordt bevestigd dat JustTheCase zijn bestelling of verzoek tot aankoop en/of levering van de dienst, d.w.z. de orderbevestiging, heeft ontvangen. U wordt ook per e-mail op de hoogte gebracht wanneer uw aankoop wordt verzonden. Nadat de aankoopprocedure is voltooid, stemt de gebruiker ermee in dat de website een elektronische factuur genereert die per e-mail naar de gebruiker wordt verzonden. U kunt ook een kopie van uw papieren factuur aanvragen bij JustTheCase via de contactpagina's op de website of via de bovenstaande contactgegevens. De gebruiker erkent dat hij op het moment van aankoop op de hoogte is van bepaalde specifieke verkoopvoorwaarden die betrekking hebben op het betreffende product en/of de betreffende dienst en die worden weergegeven naast de presentatie of, indien van toepassing, de afbeelding ervan op zijn pagina van de website, met vermelding van, maar niet beperkt tot, en met inachtneming van het geval: naam, prijs, componenten, gewicht, hoeveelheid, kleur, details van de producten of kenmerken, wijze waarop ze zullen worden uitgevoerd en/of kosten van de prestaties; en erkent dat het plaatsen van de aankoop- of aankoopbestelling de volledige aanvaarding en De specifieke verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op elk geval. Communicatie, inkooporders en betalingen die tijdens transacties op de website worden uitgevoerd, kunnen worden gearchiveerd en bewaard in de geautomatiseerde registers van JustTheCase om transacties te bewijzen, in ieder geval met inachtneming van de redelijke veiligheidsvoorschriften en de toepasselijke wet- en regelgeving, met name Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en de vrijheid van De circulatie van deze gegevens (AVG) en de organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten, en de rechten van gebruikers onder het privacybeleid van deze website.

4. BESCHIKBAARHEID

Alle bestellingen die JustTheCase via de Website ontvangt, zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de producten en/of van het feit dat geen enkele omstandigheid of oorzaak van overmacht (clausule negen van deze Voorwaarden) van invloed is op de levering van de producten en/of de levering van de diensten. Als er problemen zijn met de levering van producten of als er geen producten op voorraad zijn, verbindt JustTheCase zich ertoe contact op te nemen met de gebruiker om eventuele betaalde bedragen terug te betalen. Dit geldt ook als de levering van een onhaalbare dienst.

5. PRIJZEN EN BETALING

De prijzen die op de website worden weergegeven, zijn de eindprijzen in euro's (€) en zijn inclusief belastingen, tenzij anders vermeld en van toepassing is op grond van de wet, met name met betrekking tot btw. De verzendkosten zijn inbegrepen in de uiteindelijke prijzen van de producten zoals weergegeven op de website. JustTheCase bezorgt en/of verzendt via: Post, UPS, SEUR. De Website zal in geen geval automatisch extra kosten toevoegen aan de prijs van een product of dienst, alleen de kosten die de Gebruiker vrijwillig en vrij heeft geselecteerd en gekozen. Prijzen kunnen op elk moment worden gewijzigd, maar eventuele wijzigingen hebben geen invloed op bestellingen of aankopen waarvoor de Gebruiker al een orderbevestiging heeft ontvangen. De volgende betaalmethoden worden geaccepteerd: Creditcard of betaalpas. Creditcards moeten worden gecontroleerd en goedgekeurd door de bank die de creditcards heeft uitgegeven. Als de bank de betaling niet autoriseert, is JustTheCase niet verantwoordelijk voor vertragingen of niet-leveringen en kan JustTheCase geen contracten met de gebruiker sluiten. Zodra JustTheCase de bestelling van de gebruiker via de website heeft ontvangen, wordt er een pre-autorisatie uitgevoerd op de betreffende kaart om er zeker van te zijn dat er voldoende geld is om de transactie te voltooien. De kaart wordt in rekening gebracht op het moment dat de verzendbevestiging en/of de bevestiging van de geleverde dienst op de juiste manier en, indien van toepassing, naar de gebruiker wordt gestuurd. Door op 'Betalen' te klikken, bevestigt de gebruiker dat de gebruikte betaalmethode van hem is.

6. LEVERING

Wanneer de gecontracteerde goederen fysiek moeten worden geleverd, worden de leveringen uitgevoerd in het volgende gebied: Spanje (Peninsula, Balearen, Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla), Europese Unie, Rest van Europa. Met uitzondering van onvoorziene of buitengewone omstandigheden of, indien van toepassing, als gevolg van het personaliseren van de producten, wordt de bestelling van de gerelateerde producten in elke aankoopbevestiging geleverd binnen de op de website aangegeven termijn volgens de door de gebruiker gekozen verzendmethode en in ieder geval binnen 30 kalenderdagen na de datum van bevestiging van de bestelling. Als JustTheCase om welke reden dan ook niet in staat is om aan de leverdatum te voldoen, neemt hij contact op met de gebruiker om hem hiervan op de hoogte te stellen. De gebruiker kan ervoor kiezen om door te gaan met de aankoop door een nieuwe leverdatum in te stellen of de bestelling te annuleren met een volledige terugbetaling van de betaalde prijs. Thuisbezorging vindt in ieder geval op werkdagen plaats. Als de bestelling niet kan worden bezorgd omdat de gebruiker afwezig is, kan de bestelling worden teruggestuurd naar het magazijn. De vervoerder zou echter een bericht achterlaten waarin wordt uitgelegd waar de bestelling zich bevindt en hoe deze opnieuw kan worden bezorgd. Als de gebruiker niet op de afgesproken tijd op de afleverlocatie is, moet hij contact opnemen met JustTheCase om een andere dag een bezorging te regelen. Als het 30 dagen duurt nadat uw bestelling beschikbaar is voor levering en deze niet is geleverd vanwege een reden die niet toe te schrijven is aan JustTheCase, zal JustTheCase begrijpen dat de gebruiker de overeenkomst wil opzeggen en dat de overeenkomst als beëindigd wordt beschouwd. Als gevolg van de beëindiging van de overeenkomst worden alle betalingen die van de gebruiker zijn ontvangen, aan de gebruiker terugbetaald, met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit de keuze van de gebruiker voor een andere leveringswijze dan de goedkoopste standaardlevering die op de website wordt aangeboden, zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen 14 kalenderdagen na de datum waarop de overeenkomst wordt beëindigd. De gebruiker moet er echter rekening mee houden dat het vervoer als gevolg van de resolutie extra kosten met zich mee kan brengen. Voor de toepassing van deze Voorwaarden wordt verstaan dat de levering heeft plaatsgevonden of dat de bestelling is afgeleverd op het moment dat de Gebruiker of een door de Gebruiker aangewezen derde partij het materiële bezit van de producten verwerft. Dit wordt bevestigd door de ontvangst van de bestelling te ondertekenen op het overeengekomen afleveradres. De risico's die aan de producten kunnen voortvloeien, zijn voor rekening van de gebruiker vanaf het moment van levering. De gebruiker verwerft het eigendom van de producten wanneer JustTheCase de volledige betaling ontvangt van alle verschuldigde bedragen in verband met de aankoop of aankoop, inclusief verzendkosten, of op het moment van levering, indien de levering plaatsvindt na de volledige ontvangst van het door JustTheCase te betalen bedrag. In overeenstemming met Wet 37/1992 van 28 december 1992 betreffende de belasting over de toegevoegde waarde (btw) worden inkooporders voor levering en/of levering geacht te zijn geplaatst in het Spaanse btw-gebied als het afleveradres zich op Spaans grondgebied bevindt, met uitzondering van de Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla. Het toepasselijke btw-tarief is het wettelijk geldende btw-tarief, afhankelijk van het specifieke artikel. Overeenkomstig titel V, hoofdstuk I, van Richtlijn 2006/112 van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijk btw-stelsel, worden inkooporders voor levering en/of levering gevonden in de lidstaat van de Europese Unie waar het adres op de inkooporder zich bevindt en dus de toepasselijke btw in die lidstaat van toepassing is. Voor bestellingen naar de Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla zijn leveringen vrijgesteld van btw op grond van de bepalingen van wet 37/1992 en Richtlijn 2006/112, zonder afbreuk te doen aan de toepasselijke belastingen en heffingen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving in elk van deze gebieden. De gebruiker dient zich ervan bewust te zijn dat er in deze gebieden situaties kunnen zijn waarin belastingen en douanerechten op de bestemming van toepassing zijn en verschuldigd zijn, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, en dat deze op zijn of haar rekening kunnen komen. Voor alle andere locaties dan hierboven, waar de inkooporders zich bevinden, is de geldende regelgeving van toepassing op de levering en/of levering. De gebruiker dient zich ervan bewust te zijn dat dit kan leiden tot de toepassing en invordering van belastingen en douanerechten op de bestemming, in overeenstemming met de geldende regelgeving op de bestemming, en dat deze op zijn eigen rekening kunnen zijn. Voor meer informatie moet de gebruiker contact opnemen met het douanekantoor op de bestemming.

7. TECHNISCHE MIDDELEN OM FOUTEN TE CORRIGEREN

Als de gebruiker merkt dat er een fout is opgetreden bij het invoeren van de gegevens die nodig zijn om zijn aankoopverzoek op de website te verwerken, kan hij deze wijzigen door contact op te nemen met JustTheCase via de contactruimtes op de website en, indien van toepassing, via de contactruimtes die zijn ingeschakeld om contact op te nemen met de klantenservice en/of door gebruik te maken van de contactgegevens in clausule 1 (Algemene informatie). Deze informatie kan ook door de gebruiker worden verholpen via zijn persoonlijke verbindingsruimte voor de website. Hoe dan ook, voordat de gebruiker op 'Betalen' klikt, heeft hij toegang tot de ruimte, het winkelwagentje of het mandje waar zijn aankoopverzoeken worden genoteerd en kan hij wijzigingen aanbrengen. De gebruiker wordt ook doorverwezen naar de juridische kennisgeving en de algemene gebruiksvoorwaarden en in het bijzonder het privacybeleid voor meer informatie over hoe hij zijn recht op rectificatie kan uitoefenen in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG) en de organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van Digitale rechten.

8. RETOURNEREN

Als de gebruiker producten op of via de website van de eigenaar koopt, heeft hij een aantal rechten, zoals hieronder vermeld en beschreven: Recht op intrekking. De gebruiker als consument en gebruiker doet een aankoop op de website en heeft daarom het recht om de aankoop binnen 14 kalenderdagen zonder opgaaf van redenen te herroepen. Deze herroepingstermijn vervalt op 14 kalenderdagen vanaf de dag dat de Gebruiker of een door de Gebruiker geautoriseerde derde, anders dan de vervoerder, het materiële bezit heeft verworven van de goederen die op de JustTheCase-website zijn gekocht, of als de goederen waaruit zijn bestelling afzonderlijk worden geleverd, op 14 kalenderdagen vanaf de dag dat de Gebruiker of een door de Gebruiker geautoriseerde derde, anders dan de vervoerder, het materiële bezit heeft verworven van de laatste van die goederen die deel uitmaakten uit dezelfde inkooporder, of, in het geval van een dienstenovereenkomst, op 14 dagen Kalenderdagen vanaf de dag van het sluiten van het contract. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen, moet de gebruiker JustTheCase op de hoogte stellen van zijn beslissing. U kunt dit doen via de contactruimtes op de website. De gebruiker moet duidelijk en ondubbelzinnig aangeven dat hij van plan is de koopovereenkomst te herroepen, ongeacht de manier waarop hij of zij zijn beslissing meedeelt. De gebruiker mag in ieder geval het modelformulier voor herroeping gebruiken dat JustTheCase aan hem ter beschikking stelt als onderdeel van deze voorwaarden, maar het gebruik ervan is niet verplicht. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat de mededeling waarin de beslissing tot herroeping ondubbelzinnig wordt uitgedrukt, wordt verzonden voordat de toepasselijke termijn is verstreken. In geval van herroeping vergoedt JustTheCase de Gebruiker alle ontvangen betalingen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die door de Gebruiker heeft gekozen voor een andere verzendmethode dan de goedkoopste verzendmethode die op de Website wordt aangeboden), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen vanaf de datum waarop JustTheCase op de hoogte wordt gesteld van het besluit van de Gebruiker om zich terug te trekken. JustTheCase vergoedt de gebruiker met dezelfde betaalmethode die de gebruiker heeft gebruikt om de eerste aankooptransactie uit te voeren. Deze terugbetaling zal geen extra kosten met zich meebrengen voor de Gebruiker. JustTheCase kan een dergelijke terugbetaling echter inhouden totdat de producten of artikelen van de aankoop zijn ontvangen of totdat de gebruiker een bewijs van de teruggave van de producten of artikelen heeft overgemaakt, afhankelijk van de voorwaarde die eerst is voldaan. U kunt producten retourneren of verzenden naar JustTheCase op: Victoria Passage 3, 5A, 29680 Estepona. U dient dit zonder onnodige vertraging te doen, in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de datum waarop JustTheCase op de hoogte is gesteld van het herroepingsbesluit. De gebruiker erkent dat hij de directe kosten voor het terugzenden (transport, levering) van de goederen moet dragen, indien van geld. Hij is ook verantwoordelijk voor de waardevermindering van de producten als gevolg van een andere behandeling dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen. De gebruiker erkent dat er uitzonderingen zijn op het herroepingsrecht, zoals vastgelegd in artikel 103 van Koninklijk wetsbesluit 1/2007 van 16 november, dat de herziene tekst van de Algemene Wet Bescherming Consumenten en Gebruikers en andere aanvullende wetten goedkeurt. Dit is niet beperkt tot: gepersonaliseerde producten; producten die snel kunnen verslechteren of verlopen; muziek- of video-cd's/dvd's zonder verpakking, zoals verzegeld in de fabriek; producten die om hygiënische of gezondheidsredenen zijn verzegeld en na levering zijn ontzegeld; levering van digitale inhoud zonder fysieke ondersteuning. Hetzelfde geldt voor de levering van een dienst die de gebruiker op deze website kan afsluiten, omdat deze wet bepaalt dat gebruikers geen herroepingsrecht hebben als de levering van de dienst volledig is uitgevoerd of is begonnen, met de uitdrukkelijke toestemming van de consument en de gebruiker en met de erkenning van de gebruiker dat hij zich ervan bewust is dat hij zijn herroepingsrecht heeft verloren nadat de overeenkomst volledig door JustTheCase is uitgevoerd. Er wordt in ieder geval geen restitutie verleend als het product verder is gebruikt dan alleen het openen van het product, voor producten die niet in dezelfde staat zijn als waarin het is geleverd of die na levering zijn beschadigd. Producten moeten ook worden geretourneerd met of met alle originele verpakkingen, instructies en andere bijbehorende documenten, samen met een kopie van de aankoopfactuur. Het modelformulier voor herroeping kan worden gedownload via de volgende link: https://justthecase.shipping-portal.com/rp/

Defecte producten retourneren of een verzendfout. Dit zijn alle gevallen waarin de Gebruiker van mening is dat het product op het moment van levering niet voldoet aan de bepalingen van het contract of de inkooporder en daarom onmiddellijk contact moet opnemen met JustTheCase en hem op de hoogte moet stellen van de bestaande non-conformiteit (fout/fout) op dezelfde manier of met behulp van de contactgegevens in de vorige paragraaf (Recht op herroeping). De gebruiker wordt dan geïnformeerd over de manier waarop de producten moeten worden geretourneerd. Zodra de producten zijn geretourneerd, wordt de producten onderzocht en binnen een redelijke termijn op de hoogte gebracht of de terugbetaling of vervanging van de producten van toepassing is. Het product wordt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na de datum waarop we u een e-mail hebben gestuurd om te bevestigen dat het niet-conforme artikel moet worden terugbetaald of vervangen, wordt zo snel mogelijk terugbetaald of vervangen. Het betaalde bedrag voor producten die vanwege een defect worden geretourneerd, indien het daadwerkelijk bestaat, wordt volledig terugbetaald, inclusief de bezorgkosten en de kosten die de gebruiker zou hebben gemaakt om de retourzending uit te voeren. De terugbetaling vindt plaats via hetzelfde betaalmiddel dat de gebruiker heeft gebruikt om de aankoop te betalen. De rechten die de gebruiker als consument en gebruiker hebben, zijn altijd de rechten die zijn vastgelegd in de toepasselijke wetgeving.Garanties. De gebruiker als consument en gebruiker heeft garanties met betrekking tot de producten die hij via deze website kan kopen, onder de voorwaarden die wettelijk zijn vastgelegd voor elk producttype. JustTheCase is daarom aansprakelijk voor het niet-conformiteit van de producten binnen drie jaar na levering van het product. Dit betekent dat producten in overeenstemming zijn met het contract, op voorwaarde dat ze voldoen aan de beschrijving van JustTheCase en de kwaliteiten bezitten die daarin worden vermeld; geschikt zijn voor de toepassingen waarvoor de producten van hetzelfde type gewoonlijk worden gebruikt; en de gebruikelijke kwaliteit en prestaties van een product van hetzelfde type hebben en in de eerste plaats te verwachten zijn. Als dit niet het geval is met betrekking tot de producten die aan de gebruiker worden geleverd, moet de gebruiker dit doen zoals aangegeven in het gedeelte Retourneren van defecte producten of een fout in de verzending. Sommige producten die op de website worden verkocht, kunnen echter niet-homogene kenmerken hebben, op voorwaarde dat ze zijn afgeleid van het soort materiaal waarmee ze zijn gemaakt en dus deel uitmaken van het individuele uiterlijk van het product en geen defect zijn. Het kan ook voorkomen dat de gebruiker op de website een product van een merk of een product van een derde partij koopt. In dit geval kan de gebruiker, gezien het feit dat het een defect product is, ook contact opnemen met het merk of de fabrikant die verantwoordelijk is voor het product om te weten te komen hoe hij zijn wettelijke garantierecht rechtstreeks op het product kan uitoefenen binnen drie jaar na de levering van de producten. Hiervoor moet de gebruiker alle informatie met betrekking tot de productgarantie hebben bewaard.

9. VRIJSTELLING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Tenzij anders bepaald door de wet, kan JustTheCase niet aansprakelijk worden gesteld voor de volgende verliezen, ongeacht waar ze vandaan komen: Eventuele verliezen die niet te wijten zijn aan een niet-nakoming door u; Bedrijfsverliezen (inclusief gederfde winst, inkomsten, contracten, verwachte besparingen, gegevens, verlies van goodwill of onnodige uitgaven); of alle andere indirecte verliezen die door beide partijen redelijkerwijs niet te voorzien waren op het moment dat de koopovereenkomst voor de producten tussen beide partijen werd gesloten. JustTheCase beperkt ook de aansprakelijkheid voor de volgende zaken: JustTheCase neemt alle maatregelen om het product op de website nauwkeurig weer te geven, maar is niet verantwoordelijk voor eventuele kleine verschillen of onnauwkeurigheden als gevolg van een gebrek aan schermresolutie of problemen met de gebruikte browser of dergelijke problemen. JustTheCase doet er alles aan om het product waarover de bestelling betrekking heeft, ter beschikking te stellen van het transportbedrijf. Het bedrijf is echter niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een storing in het transport, met name als gevolg van stakingen, wegbeperkingen en andere oorzaken in de sector, die leiden tot vertragingen, verlies of diefstal van het product. Technische storingen die door toeval of anderszins een normale werking van de dienst via internet belemmeren. De website is niet beschikbaar vanwege onderhoud of andere redenen waardoor de service niet beschikbaar is. JustTheCase stelt alles in het werk om de producten te kopen, te betalen en te verzenden/leveren, maar is niet aansprakelijk voor oorzaken die niet aan haar toe te schrijven zijn, toeval of overmacht. JustTheCase is niet verantwoordelijk voor misbruik en/of slijtage van producten die door de gebruiker zijn gebruikt. Tegelijkertijd is JustTheCase ook niet verantwoordelijk voor een onjuiste retourzending door de gebruiker. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om het juiste product terug te sturen. Over het algemeen kan JustTheCase niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen of vertragen van een van de aangegane verplichtingen, wanneer dit het gevolg is van gebeurtenissen die buiten haar redelijke controle liggen, d.w.z. als gevolg van overmacht. Deze kunnen omvatten, maar niet beperkt tot: Stakingen, lock-downs of andere claims. Burgerlijke schok, opstand, invasie, terroristische dreiging of aanval, oorlog (al dan niet verklaard) of bedreiging of oorlogsvoorbereidingen. Brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, zinken, epidemie of een andere natuurramp. Het is niet mogelijk om treinen, schepen, vliegtuigen, motorvoertuigen of andere vormen van openbaar of privévervoer te gebruiken. Openbare of particuliere telecommunicatiesystemen kunnen niet worden gebruikt. Handelingen, decreten, wetten, voorschriften of beperkingen van een overheid of overheidsinstantie. Op deze manier worden de verplichtingen opgeschort voor de periode dat de overmacht aanhoudt en heeft JustTheCase een verlenging van de termijn om aan de overmacht te voldoen voor een periode die gelijk is aan de duur van de overmacht. JustTheCase zal alles in het werk stellen om een oplossing te vinden waarmee het ondanks overmacht aan zijn verplichtingen kan voldoen.

10. SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE EN KENNISGEVINGEN

Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat de meeste communicatie met JustTheCase elektronisch is (e-mail of kennisgevingen die op de website worden gepubliceerd). Voor contractuele doeleinden stemt de Gebruiker in met het gebruik van dit elektronische communicatiemiddel en erkent u dat alle contracten, kennisgevingen, informatie en andere communicatie die JustTheCase elektronisch verzendt, voldoen aan de wettelijke vereisten om schriftelijk te zijn. Deze voorwaarde heeft geen invloed op de wettelijke rechten van de gebruiker. U kunt meldingen sturen en/of contact opnemen met JustTheCase via de contactgegevens in deze Voorwaarden en, indien van toepassing, via de contactgebieden op de Website. Tenzij anders vermeld, kan JustTheCase contact opnemen met en/of de gebruiker op de hoogte stellen via zijn e-mailadres of het opgegeven postadres.

11. ONTSLAG

Geen enkele verklaring van afstand van JustTheCase van een bepaald recht of rechtsvordering of het niet afdwingen van JustTheCase om strikt na te komen aan een van zijn verplichtingen, betekent noch een verklaring van afstand van andere rechten of acties die voortvloeien uit een contract of de Voorwaarden, noch zal de Gebruiker worden vrijgesteld van het nakomen van zijn verplichtingen. Geen enkele verklaring van afstand door JustTheCase van deze Voorwaarden of van de rechten of acties die voortvloeien uit een overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk is bepaald dat dit een disclaimer is en schriftelijk aan de Gebruiker is geformaliseerd en meegedeeld.

12. NIETIGHEID

Als een van deze Voorwaarden ongeldig wordt verklaard door een definitieve beslissing van de bevoegde autoriteit, blijven de overige bepalingen van kracht en worden ze niet beïnvloed door de nietigheidsverklaring.

13. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze Voorwaarden en alle documenten waarnaar hierin uitdrukkelijk wordt verwezen, vormen de volledige overeenkomst tussen de Gebruiker en JustTheCase met betrekking tot het onderwerp van de verkoop en vervangen alle andere eerdere overeenkomsten, overeenkomsten of beloften die mondeling of schriftelijk door dezelfde partijen zijn overeengekomen. U en JustTheCase erkennen dat u toestemming hebt gegeven voor het sluiten van een contract zonder te vertrouwen op enige verklaring of belofte van de andere partij, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze Voorwaarden.

14. GEGEVENSBESCHERMING

De informatie of persoonsgegevens die de gebruiker tijdens een transactie op de website aan JustTheCase verstrekt, worden verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid of het privacybeleid (indien van toepassing, de juridische kennisgeving en de algemene gebruiksvoorwaarden). Door de website te openen, te navigeren en/of te gebruiken, stemt de gebruiker in met de verwerking van dergelijke informatie en gegevens en verklaart u dat alle informatie of gegevens die u verstrekt waarheidsgetrouw zijn.

15. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN JURISDICTIE

De Spaanse wetgeving is van toepassing op de toegang tot, het browsen op en/of het gebruik van deze website en op de overeenkomsten voor de aankoop van producten via deze website. Alle geschillen, problemen of meningsverschillen die voortvloeien uit of verband houden met de toegang tot, het browsen op en/of het gebruik van de website, of de interpretatie en uitvoering van deze voorwaarden of met de verkoopovereenkomsten tussen JustTheCase en de gebruiker, vallen onder de niet-exclusieve jurisdictie van de Spaanse rechtbanken.

16. KLACHTEN EN KLACHTEN

U kunt uw klachten, klachten of andere opmerkingen die u wilt maken aan JustTheCase doorgeven via de contactgegevens aan het begin van deze Voorwaarden (Algemene informatie). Daarnaast heeft JustTheCase officiële klachtenformulieren beschikbaar voor consumenten en gebruikers, die gebruikers op elk gewenst moment bij JustTheCase kunnen aanvragen met behulp van de contactgegevens aan het begin van deze Voorwaarden (Algemene informatie). Als er een geschil ontstaat als gevolg van het sluiten van deze koopovereenkomst tussen JustTheCase en de Gebruiker, kan de Gebruiker als consument buitengerechtelijke geschillenbeslechting aanvragen in overeenstemming met Verordening (EU) 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende de online beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG. Deze methode is beschikbaar op https://ec.europa.eu/consumers/odr/.